เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลง

=========================================================

ข้อตกลงทั่วไป

1. ทางเราได้จัดทำเว็บไซต์  ร้านพิมพ์เสื้อ.com (ซึ่งต่อไปนี้จะใช้คำว่า “ร้าน”) ผู้ใช้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะใช้คำว่า “สมาชิก”) เพื่อให้บริการ และซื้อขายสินค้าออนไลน์ ในหมวดหมู่ต่างๆ รวมถึงการสร้างร้านออนไลน์ โดยจะเป็นการให้การบริการ และซื้อขายผ่านเว็ปไซต์ผ่านในระบบธนาคารและระบบธนาคารออนไลน์
2. การ ใช้บริการ และซื้อขายภายในร้านจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นสมาชิกจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ทางร้านได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ภายใน ร้านโดยละเอียด ก่อนการเข้าใช้ทั้งนี้ การเข้าใช้บริการซื้อขายภายในร้านให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากสมาชิกไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงขอความกรุณาผู้ใช้ บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ภายในร้านนี้

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

1. ทางร้านเราขอสงวนสิทธิการให้บริการเฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนภายในร้าน ซึ่งข้อมูลการให้บริการ และการซื้อขาย ตลอดจนบทสนทนา จะเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการให้บริการ และซื้อขายจากทางร้าน
2. การลงทะเบียนสมัครสมาชิกภายในเว็ปไซต์กรุณากรอกรายละเอียดส่วนตัวตามความ เป็นจริง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกเอง ซึ่งทางร้านเราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ เมื่อมีปัญหาในการซื้อขาย หรือบริการภายในร้านเรา และสงวนสิทธิ์ไม่รับบริการซื้อขายภายในร้าน หากสมาชิกกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ตรงตามความเป็นจริง ทั้งนี้กรุณาเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเองภายในร้านให้ทันสมัยอยู่ เสมอเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเอง
3. สมาชิกต้องรักษา ชื่อผู้ใช้งาน (Login name) และรหัสผ่าน (password) ไว้เป็นความลับ หากสมาชิกอนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ Login name และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ สมาชิกยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยตัวของสมาชิกเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับสมาชิกตามกฎหมาย
4. ในกรณีสมาชิกใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกอื่น หรือทางร้านเอง สมาชิกตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
5. ทางร้านสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากพบการกระทำที่ส่อ หรือสังสัย และเป็นอันตรายเพื่อที่จะนำไปสู่การกระทำความผิดทางกฎหมาย

การจำกัดความรับผิด

1. เนื้อหาและข้อมูลภายในร้าน แม้ทางร้านจะทำการตรวจทานเนื้อหาและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม แต่ทางร้านก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอหรือทันกาลเวลา ดังนั้น ทางร้านเราจึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล หรือการขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ โปรแกรม หรือบัญชี e-currency ในส่วนบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ ทางเราก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
2. การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ ทางร้าน สมาชิกยอมรับว่าทางร้านไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าบริการหรือสิ่งอื่นใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

สิทธิของทางร้าน

1. ทางร้านมีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้า
2. สมาชิกตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึงทุกส่วนของในการให้บริการ และซื้อขายภายในร้าน ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความ คุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด
เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีทางเรา หรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บน เว็บไซต์สมาชิกสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งาน เว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ
3. ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิใน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่
4. กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่ง กฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

หากผู้ใช้ บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว สมาชิกตกลงให้ ร้านพิมพ์เสื้อ.com สามารถการยกเลิกการให้บริการ ซื้อและขายสินค้านั้น และยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามที่เห็นสมควรหรือ หากผู้ใช้บริการพบเห็นการขาย สินค้าที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ สามารถแจ้งการกระทำดังกล่าวมาได้ที่ 0956149564 หรือ 0955426954

===========================================